Upseeriliiton päätösvalta

Upseeriliitto on henkilöjäsenjärjestö, joka jakautuu 27 alueelliseen tai valtakunnalliseen osastoon tai yhdistykseen. Jokainen varsinainen jäsen voi osallistua liiton ylimpään päätöksentekoon liittokokouksessa, joka kokoontuu kolmen vuoden välein.

Väliaikana päätösvaltaa käyttää 55-jäseninen liittovaltuusto, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Toimeenpanovaltaa käyttää liiton hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kahdeksan jäsentä. Hallituksessa on edustus kaikista puolustushaaroista ja rajavartiolaitoksesta. Hallitus asettaa asioiden valmistelua varten valiokuntia ja työryhmiä.


UL organisaatiokaavio